Mga pagtanggi  

Ang layunin ng aming website ay upang ibahagi at magmana ang mga sikat na bagay sa mundo. Hindi namin balak na magdala ng anumang impormasyon na mali, mapanirang-puri, o labag sa batas.

Ang nilalaman ng aming website ay mula sa pagkolekta at pag-edit ng mga mapagkukunan ng network, pati na rin ang mga user na nag-aambag, ang copyright ay pag-aari ng orihinal na may-akda, mangyaring huwag gamitin para sa mga layuning pangkomersiyo.

Kung naniniwala ka na ang isang nilalaman ay lumalabag sa iyong interes, mangyaring makipag-ugnay sa amin at hawakan namin ito kung naaangkop.